Tygodnik Podhala˝ski, 1.03.2007


Gazeta Krakowska, 17.01.2007.